Commercial

Corporate

 • Oferujemy usługi doradcze:
  • przy rozpoczynaniu działalności biznesowej w Polsce oraz wyborze jej formy prawnej,
  • dla organów i władz spółek, zarządów, kadr kierowniczych i organów korporacyjnych, także w zakresie ich odpowiedzialności,
  • we wszelkich aspektach prawa pracy i kontaktach menadżerskich.
 • Zakładamy spółki, reprezentujemy klientów w trakcie postępowań rejestracyjnych w KRS oraz prowadzimy ich likwidacje.
 • Prowadzimy bieżącą obsługę prawną spółek, fundacji i stowarzyszeń.
 • Sporządzamy i negocjujemy umowy bieżącej działalności przedsiębiorstw.
 • Przygotowujemy regulaminy działania organów spółki i inne wewnętrzne dokumenty (umowy, statuty, regulaminy, pełnomocnictwa).
 • Dokonujemy restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, w tym międzynarodowych grup kapitałowych.
 • Obsługujemy posiedzenia zarządu i rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy.
 • Opracowujemy i implementujemy zasady ładu korporacyjnego (Corporate governance) i prawa holdingowego
 • Wdrażamy Compliance i AML.
 • Obsługujemy transakcje.
 • Przeprowadzamy fuzje i przejęcia (M&A).
 • Reprezentujemy w sporach sądowych i arbitrażowych oraz postępowaniach przed organami regulacyjnymi.
 • Sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne.
 • Przeprowadzamy audyty korporacyjne, przeglądy obowiązujących procedur i regulacji wraz z przygotowaniem raportów.

Fuzje i przejęcia
(M&A)

 • Oferujemy usługi doradcze:
  • dla startupów i inwestorów,
  • w zakresie ubezpieczania ryzyka w transakcjach fuzji i przejęć,
  • w potransakcyjnych kwestiach korporacyjnych i pracowniczych powstałych w wyniku przejęcia lub połączenia.
 • Obsługujemy transakcje:
  • nabycia oraz sprzedaży przedsiębiorstw, zorganizowanej części przedsiębiorstw lub wybranych składników majątkowych,
  • nabycia oraz sprzedaży udziałów i akcji,
  • przejęć spółek publicznych,
  • wykupów menedżerskich,
  • w ramach funduszy private equity i venture capital.
 • Dla naszych klientów przygotowujemy:
  • strukturę prawną i podatkową transakcji M&A wraz z optymalizacją kosztów,
  • dokumentację transakcyjną,
  • opracowanie struktury wyjścia z inwestycji.
 • Przeprowadzamy:
  • łączenia, podziały i przekształcenia spółek,
  • przejęcia spółek, oddziałów oraz ich aktywów,
  • restrukturyzacje działań spółek z aspektami podatkowymi,
  • badania due diligence nabywanej lub sprzedawanej spółki, aby zidentyfikować możliwe ryzyka.
 • Zapewniamy obronę przed wrogim przejęciem.
 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed UOKiK.
 • Negocjujemy umowy joint-venture.

Prawo pracy

 • Udzielamy wsparcia w:
  • wyborze optymalnej formy zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę,
  • rekrutacjach i postępowaniach sprawdzających, legalności zatrudnienia,
  • przygotowaniu umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontraktu menedżerskiego,
  • kwestiach wykonywania pracy przez pracowników – czas pracy, urlopy wypoczynkowe, zwolnienia, podróże służbowe, korzystanie ze sprzętu służbowego, praca zdalna, nieobecności w pracy, ocena pracowników,
  • zmianach warunków zatrudnienia,
  • umowach lojalnościowych.
 • Zajmujemy się kwestiami związanymi z wynagrodzeniami za pracę:
  • składniki wynagrodzenia,
  • premie regulaminowe i nagrody,
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • świadczenia niepieniężne,
  • potrącenia,
  • nieprawidłowości w procesie pracy – odpowiedzialność porządkowa pracowników, mobbing, nierówne traktowanie, odpowiedzialność materialna pracowników, wypadki przy pracy, wewnętrzne postępowania wyjaśniające,
  • uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem.
 • Wsparcie prawne w sytuacji odejścia pracownika:
  • przejście pracownika do innego pracodawcy,
  • zwolnienia grupowe i indywidualne z przyczyn niedotyczących pracownika,
  • program dobrowolnych odejść, delegowanie do pracy za granicę,
  • przygotowanie niezbędnych dokumentów rozwiązania umowy o pracę – pomoc w ustaleniu sytuacji faktycznej i dostępnych rozwiązań prawnych, przygotowanie dokumentów obejmujących porozumienie stron, wypowiedzenie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub z przyczyn przez niego niezawinionych.
 • Dla pracodawców oferujemy reprezentowanie w:
  • postępowaniach sądowych – we wszystkich sprawach dotyczących prawa pracy i ubezpieczenia społecznego pracowników,
  • spotkaniach z pracownikiem – negocjacjach z nim lub jego przedstawicielem.
 • Ponadto zajmujemy się:
  • wewnętrznymi regulacjami pracodawcy – regulaminami pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, politykami regulującymi inne dziedziny pracy, takie jak podróże służbowe, korzystanie ze służbowego sprzętu,
  • pomocą w czasie kontroli PIP i ZUS, przygotowaniem wyjaśnień, odpowiedziami na wystąpienie i odwołaniami od decyzji,
  • badaniami, czy dokumentacja pracownicza i praktyki związane z zatrudnieniem są zgodne z przepisami prawa.

E-commerce

 • Doradzamy w kwestiach:
  • tworzenia i działania sklepów internetowych,
  • promocji i ochrony marki w sieci,
  • szeroko związanych z prawnymi aspektami prowadzenia działalności w sieci lub w innej zdalnej formie,
  • rejestracji domen i pozycjonowania strony,
  • umów handlowych (negocjowanie i tworzenie umów z dostawcami rozwiązań IT czy agencjami reklamowymi),
  • podatkowych.
 • Tworzymy regulaminy:
  • sklepów internetowych oraz innych platform zdalnego oferowania produktów i usług,
  • promocji i ocenimy je w świetle zgodności z obowiązującymi przepisami,
  • przygotowujemy także całkowitą podstawową dokumentację regulacyjną potrzebną w relacjach z klientami: regulaminy sklepu, świadczenia usług drogą elektroniczną, politykę prywatności, politykę zwrotów.
 • Weryfikujemy politykę prywatności oraz sposoby pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych.
 • Analizujemy przekazywane w komunikatach informacje o produktach i usługach.

Kontrakty
i negocjacje

 • Pomagamy w procesie negocjacji biznesowych i sporządzaniu umów handlowych.
 • Oferujemy również doradztwo w zakresie tworzenia Ogólnych Warunków Handlowych.

Compliance

RODO

Oferujemy usługi związane z:

 • kompleksowym wdrożeniem RODO w organizacji,
 • ochroną prywatności i przechowywaniem danych osobowych w przedsiębiorstwie,
 • wdrażaniem systemów raportowania i narzędzi do monitorowania pracowników w zakresie poczty elektronicznej i korzystania z Internetu,
 • wdrażaniem programów lojalnościowych,
 • wdrażaniem polityki ochrony tajemnic przedsiębiorstwa,
 • polityką poufności danych i systemem zgłaszania nadużyć w firmie w obszarze przetwarzania danych osobowych (whistleblowing),
 • przeprowadzaniem audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z polskimi i unijnymi przepisami o ochronie danych osobowych,
 • tworzeniem umów o outsourcing przetwarzania danych osobowych oraz o leasing i sprzedaż baz danych,
 • transferem danych w globalnych projektach,
 • informacjami niejawnymi, dostępem do informacji publicznych i ich ponownym wykorzystaniem,
 • przetwarzaniem danych w Internecie, w tym z wykorzystaniem profilowania behawioralnego, plików typu „cookies” i innych narzędzi marketingowych,
 • badaniem zgodności przetwarzania danych w „chmurze” (cloud computing),
 • szerokim doradztwem w obszarze compliance.

AML/CFT

 • Zapewniamy przede wszystkim budowę odpowiedniego systemu Compliance w zakresie AML/CTF.
 • Przygotowujemy:
  • politykę AML/CFT wraz z dostosowaniem jej do nowych przepisów,
  • zapytania interpelacyjne do GIIF,
  • w sposób praktyczny do kontroli regulatorów w zakresie AML/CTF.
 • Możemy reprezentować naszych Klientów w postępowaniach:
  • administracyjnych przed GIIF w przedmiocie nałożenia kary
  • karnych dotyczących odpowiedzialności za nierealizowanie obowiązków ustawowych.
 • Wspieramy w dobraniu narzędzi, które posłużą przy wypełnianiu obowiązków AML/CTF.
 • Przeprowadzamy szkolenia dla pracowników instytucji zobowiązanych w zakresie obowiązków ustawowych

Whistleblowing

 • Wdrażamy systemy:
  • zgłaszania nadużyć do systemów zarządzania,
  • kontroli wewnętrznej,
  • zarządzania ryzykiem w organizacji.
 • Przeprowadzamy audyty zgodności.
 • Opracowujemy procedury wewnętrzne odbierania i weryfikacji zgłoszeń dla:
  • departamentów prawnych,
  • HR,
  • compliance,
  • audytów i kontroli wewnętrznych.
 • Przeprowadzamy ocenę funkcjonalności i wspieramy przy wdrażaniu narzędzi IT.
 • Prowadzimy postępowania wyjaśniające.
 • Oferujemy ekspertyzy prawne z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, wsparcie w kontaktach z regulatorem.
 • Przeprowadzamy szkolenia personelu dotyczące whistleblowingu.

HR

 • Udzielamy wsparcia w:
  • wyborze optymalnej formy zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę,
  • rekrutacjach, legalności zatrudnienia,
  • przygotowaniu umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontraktu menedżerskiego,
  • kwestiach wykonywania pracy przez pracowników – czas pracy, urlopy wypoczynkowe, zwolnienia, podróże służbowe, korzystanie ze sprzętu służbowego, praca zdalna, nieobecności w pracy, ocena pracowników,
  • zmianach warunków zatrudnienia,
  • umowach lojalnościowych.
 • Zajmujemy się kwestiami związanymi z wynagrodzeniami za pracę:
  • składniki wynagrodzenia,
  • premie regulaminowe i nagrody,
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • świadczenia niepieniężne,
  • potrącenia,
  • nieprawidłowości w procesie pracy – odpowiedzialność porządkowa pracowników, mobbing, nierówne traktowanie, odpowiedzialność materialna pracowników, wypadki przy pracy, wewnętrzne postępowania wyjaśniające,
  • uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem.
 • Wsparcie prawne w sytuacji odejścia pracownika:
  • przejście pracownika do innego pracodawcy,
  • zwolnienia grupowe i indywidualne z przyczyn niedotyczących pracownika,
  • program dobrowolnych odejść, delegowanie do pracy za granicę,
  • przygotowanie niezbędnych dokumentów rozwiązania umowy o pracę – pomoc w ustaleniu sytuacji faktycznej i dostępnych rozwiązań prawnych, przygotowanie dokumentów obejmujących porozumienie stron, wypowiedzenie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub z przyczyn przez niego niezawinionych.
 • Dla pracodawców oferujemy reprezentowanie w:
  • postępowaniach sądowych – we wszystkich sprawach dotyczących prawa pracy i ubezpieczenia społecznego pracowników,
  • spotkaniach z pracownikiem – negocjacjach z nim lub jego przedstawicielem.
 • Ponadto zajmujemy się:
  • wewnętrznymi regulacjami pracodawcy – regulaminami pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, politykami regulującymi inne dziedziny pracy, takie jak podróże służbowe, korzystanie ze służbowego sprzętu,
  • pomocą w czasie kontroli PIP i ZUS, przygotowaniem wyjaśnień, odpowiedziami na wystąpienie i odwołaniami od decyzji,
  • badaniami, czy dokumentacja pracownicza i praktyki związane z zatrudnieniem są zgodne z przepisami prawa.

WEEE i BDO

 • Kompleksowa obsługa firmy w zakresie BDO.
 • Doradzamy w zakresie gospodarki odpadami (w tym odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu elektronicznego).
 • Monitorujemy obowiązki związane z BDO i informujemy o nich Klienta.
 • Wdrażamy rozwiązania prawne.
 • Pomagamy w raportowaniu odpadów, składaniu raportów odpadowych.
 • Sprawdzamy, czy firma potrzebuje w Polsce autoryzowanego przedstawiciela.
 • Określamy potrzebę wprowadzenia w firmie odzysku.

Nieruchomości

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe usługi szeroko związane z nieruchomościami:

 • Prowadzimy negocjacje i monitorujemy realizacje dużych projektów infrastrukturalnych.
 • Przeprowadzamy transakcje nabycia i sprzedaży nieruchomości.
 • Sporządzamy i sprawdzamy umowy:
  • dotyczące procesu budowlanego,
  • najmu i dzierżawy,
  • typu D&B i DBFO, w tym umowy zawierane przez inwestorów z generalnymi wykonawcami, oparte na wzorach FIDIC.
 • Kontrolujemy regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska.
 • Realizujemy due diligence nabywanej lub sprzedawanej nieruchomości