Corporate

Oferujemy doradztwo:

– przy rozpoczynaniu działalności biznesowej w Polsce oraz wyborze jej formy prawnej,
– dla organów i władz spółek, zarządów, kadr kierowniczych i organów korporacyjnych, także w zakresie ich odpowiedzialności,
– we wszelkich aspektach prawa pracy i kontaktach menadżerskich.

Zakładamy spółki, reprezentujemy klientów w trakcie postępowań rejestracyjnych w KRS oraz prowadzimy ich likwidacje.

Prowadzimy bieżącą obsługę prawną spółek, fundacji i stowarzyszeń.

Sporządzamy i negocjujemy umowy bieżącej działalności przedsiębiorstw.

Przygotowujemy regulaminy działania organów spółki i inne wewnętrzne dokumenty (umowy, statuty, regulaminy, pełnomocnictwa).

Dokonujemy restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, w tym międzynarodowych grup kapitałowych.

Obsługujemy posiedzenia zarządu i rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy.

Opracowujemy i implementujemy zasady ładu korporacyjnego (Corporate governance) i prawa holdingowego

Wdrażamy Compliance i AML.

Obsługujemy transakcje.

Przeprowadzamy fuzje i przejęcia (M&A).

Reprezentujemy w sporach sądowych i arbitrażowych oraz postępowaniach przed organami regulacyjnymi.

Sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne.

Przeprowadzamy audyty korporacyjne, przeglądy obowiązujących procedur i regulacji wraz z przygotowaniem raportów.

Fuzje i przejęcia (M&A)

 Oferujemy usługi doradcze:

– dla startupów i inwestorów,
– w zakresie ubezpieczania ryzyka w transakcjach fuzji i przejęć,
– dla ubezpieczycieli transakcji M&A,
– w potransakcyjnych kwestiach korporacyjnych i pracowniczych powstałych w wyniku przejęcia lub połączenia.

Obsługujemy transakcje:

– nabycia oraz sprzedaży przedsiębiorstw, zorganizowanej części przedsiębiorstw lub wybranych składników majątkowych,
– nabycia oraz sprzedaży udziałów i akcji,
– przejęć spółek publicznych,
– wykupów menedżerskich,
– w ramach funduszy private equity i venture capital.

Dla naszych klientów przygotowujemy:

– strukturę prawną i podatkową transakcji M&A wraz z optymalizacją kosztów,
– dokumentację transakcyjną,
– opracowanie struktury wyjścia z inwestycji.

Przeprowadzamy:

– łączenia, podziały i przekształcenia spółek,
– przejęcia spółek, oddziałów oraz ich aktywów,
– restrukturyzacje działań spółek z aspektami podatkowymi,
– badania due diligence nabywanej lub sprzedawanej spółki, aby zidentyfikować możliwe ryzyka.

Zapewniamy obronę przed wrogim przejęciem.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed UOKiK.

Negocjujemy umowy joint-venture.

Prawo pracy

 Udzielamy wsparcia w:

– wyborze optymalnej formy zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę,
– rekrutacjach i postępowaniach sprawdzających, legalności zatrudnienia,
– przygotowaniu umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontraktu menedżerskiego,
– kwestiach wykonywania pracy przez pracowników: czas pracy, urlopy wypoczynkowe, zwolnienia, podróże służbowe, korzystanie ze sprzętu służbowego, praca zdalna, nieobecności w pracy, ocena pracowników,
– postępowaniach naprawczych,
– zmianach warunków zatrudnienia,
– umowach lojalnościowych.

 Zajmujemy się kwestiami związanymi z wynagrodzeniami za pracę:

– składniki wynagrodzenia,
– premie regulaminowe i nagrody,
– wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
– świadczenia niepieniężne,
– potrącenia,
– nieprawidłowości w procesie pracy: odpowiedzialność porządkowa pracowników, mobbing, nierówne traktowanie, odpowiedzialność materialna pracowników, wypadki przy pracy, wewnętrzne postępowania wyjaśniające,
– uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem.

 Wsparcie prawne w sytuacji odejścia pracownika:

– przejście pracownika do innego pracodawcy,
– zwolnienia grupowe i indywidualne z przyczyn niedotyczących pracownika,
– program dobrowolnych odejść, delegowanie do pracy za granicę,
– przygotowanie niezbędnych dokumentów rozwiązania umowy o pracę: pomoc w ustaleniu sytuacji faktycznej i dostępnych rozwiązań prawnych, przygotowanie dokumentów obejmujących porozumienie stron, wypowiedzenie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub z przyczyn przez niego niezawinionych.

 Dla pracodawców oferujemy reprezentowanie w:

– postępowaniach sądowych: we wszystkich sprawach dotyczących prawa pracy i ubezpieczenia społecznego pracowników,
– spotkaniach z pracownikiem: negocjacjach z nim lub jego przedstawicielem.

 Ponadto zajmujemy się:

– wewnętrznymi regulacjami pracodawcy: regulaminami pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, politykami regulującymi inne dziedziny pracy, takie jak podróże służbowe, korzystanie ze służbowego sprzętu,
pomocą w czasie kontroli PIP i ZUS, przygotowaniem wyjaśnień, odpowiedziami na wystąpienie i odwołaniami od decyzji,
– badaniami, czy dokumentacja pracownicza i praktyki związane z zatrudnieniem są zgodne z przepisami prawa.

E-commerce

 Doradzamy w kwestiach:

– tworzenia i działania sklepów internetowych,
– promocji i ochrony marki w sieci,
– szeroko związanych z prawnymi aspektami prowadzenia działalności w sieci lub w innej zdalnej formie,
– rejestracji domen i pozycjonowania strony,
– umów handlowych (negocjowanie i tworzenie umów z dostawcami rozwiązań IT czy agencjami reklamowymi),
– podatkowych.

 Tworzymy regulaminy:

– sklepów internetowych oraz innych platform zdalnego oferowania produktów i usług,
– promocji i ocenimy je w świetle zgodności z obowiązującymi przepisami,
– przygotowujemy także całkowitą podstawową dokumentację regulacyjną potrzebną w relacjach z klientami: regulaminy sklepu, świadczenia usług drogą elektroniczną, politykę prywatności, politykę zwrotów.

 Weryfikujemy politykę prywatności oraz sposoby pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych.

 Analizujemy przekazywane w komunikatach informacje o produktach i usługach.

Kontrakty i negocjacje

 Pomagamy w procesie negocjacji biznesowych i sporządzaniu umów handlowych.

 Oferujemy również doradztwo w zakresie tworzenia Ogólnych Warunków Handlowych.

Corporate

Oferujemy doradztwo:

– przy rozpoczynaniu działalności biznesowej w Polsce oraz wyborze jej formy prawnej,
– dla organów i władz spółek, zarządów, kadr kierowniczych i organów korporacyjnych, także w zakresie ich odpowiedzialności,
– we wszelkich aspektach prawa pracy i kontaktach menadżerskich.

Zakładamy spółki, reprezentujemy klientów w trakcie postępowań rejestracyjnych w KRS oraz prowadzimy ich likwidacje.

Prowadzimy bieżącą obsługę prawną spółek, fundacji i stowarzyszeń.

Sporządzamy i negocjujemy umowy bieżącej działalności przedsiębiorstw.

Przygotowujemy regulaminy działania organów spółki i inne wewnętrzne dokumenty (umowy, statuty, regulaminy, pełnomocnictwa).

Dokonujemy restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, w tym międzynarodowych grup kapitałowych.

Obsługujemy posiedzenia zarządu i rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy.

Opracowujemy i implementujemy zasady ładu korporacyjnego (Corporate governance) i prawa holdingowego.

Wdrażamy Compliance i AML.

Obsługujemy transakcje.

Przeprowadzamy fuzje i przejęcia (M&A).

Reprezentujemy w sporach sądowych i arbitrażowych oraz postępowaniach przed organami regulacyjnymi.

Sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne.

Przeprowadzamy audyty korporacyjne, przeglądy obowiązujących procedur i regulacji wraz z przygotowaniem raportów.

Fuzje i przejęcia (M&A)

 Oferujemy usługi doradcze:

– dla startupów i inwestorów,
– w zakresie ubezpieczania ryzyka w transakcjach fuzji i przejęć,
– dla ubezpieczycieli transakcji M&A,
– w potransakcyjnych kwestiach korporacyjnych i pracowniczych powstałych w wyniku przejęcia lub połączenia.

Obsługujemy transakcje:

– nabycia oraz sprzedaży przedsiębiorstw, zorganizowanej części przedsiębiorstw lub wybranych składników majątkowych,
– nabycia oraz sprzedaży udziałów i akcji,
– przejęć spółek publicznych,
– wykupów menedżerskich,
– w ramach funduszy private equity i venture capital.

Dla naszych klientów przygotowujemy:

– strukturę prawną i podatkową transakcji M&A wraz z optymalizacją kosztów,
– dokumentację transakcyjną,
– opracowanie struktury wyjścia z inwestycji.

Przeprowadzamy:

– łączenia, podziały i przekształcenia spółek,
– przejęcia spółek, oddziałów oraz ich aktywów,
– restrukturyzacje działań spółek z aspektami podatkowymi,
– badania due diligence nabywanej lub sprzedawanej spółki, aby zidentyfikować możliwe ryzyka.

Zapewniamy obronę przed wrogim przejęciem.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed UOKiK.

Negocjujemy umowy joint-venture.

Prawo pracy

 Udzielamy wsparcia w:

– wyborze optymalnej formy zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę,
– rekrutacjach i postępowaniach sprawdzających, legalności zatrudnienia,
– przygotowaniu umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontraktu menedżerskiego,
– kwestiach wykonywania pracy przez pracowników: czas pracy, urlopy wypoczynkowe, zwolnienia, podróże służbowe, korzystanie ze sprzętu służbowego, praca zdalna, nieobecności w pracy, ocena pracowników,
– postępowaniach naprawczych,
– zmianach warunków zatrudnienia,
– umowach lojalnościowych.

 Zajmujemy się kwestiami związanymi z wynagrodzeniami za pracę:

– składniki wynagrodzenia,
– premie regulaminowe i nagrody,
– wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
– świadczenia niepieniężne,
– potrącenia,
– nieprawidłowości w procesie pracy: odpowiedzialność porządkowa pracowników, mobbing, nierówne traktowanie, odpowiedzialność materialna pracowników, wypadki przy pracy, wewnętrzne postępowania wyjaśniające,
– uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem.

 Wsparcie prawne w sytuacji odejścia pracownika:

– przejście pracownika do innego pracodawcy,
– zwolnienia grupowe i indywidualne z przyczyn niedotyczących pracownika,
– program dobrowolnych odejść, delegowanie do pracy za granicę,
– przygotowanie niezbędnych dokumentów rozwiązania umowy o pracę: pomoc w ustaleniu sytuacji faktycznej i dostępnych rozwiązań prawnych, przygotowanie dokumentów obejmujących porozumienie stron, wypowiedzenie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub z przyczyn przez niego niezawinionych.

 Dla pracodawców oferujemy reprezentowanie w:

– postępowaniach sądowych: we wszystkich sprawach dotyczących prawa pracy i ubezpieczenia społecznego pracowników,
– spotkaniach z pracownikiem: negocjacjach z nim lub jego przedstawicielem.

 Ponadto zajmujemy się:

– wewnętrznymi regulacjami pracodawcy: regulaminami pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, politykami regulującymi inne dziedziny pracy, takie jak podróże służbowe, korzystanie ze służbowego sprzętu,
pomocą w czasie kontroli PIP i ZUS, przygotowaniem wyjaśnień, odpowiedziami na wystąpienie i odwołaniami od decyzji,
– badaniami, czy dokumentacja pracownicza i praktyki związane z zatrudnieniem są zgodne z przepisami prawa.

E-commerce

 Doradzamy w kwestiach:

– tworzenia i działania sklepów internetowych,
– promocji i ochrony marki w sieci,
– szeroko związanych z prawnymi aspektami prowadzenia działalności w sieci lub w innej zdalnej formie,
– rejestracji domen i pozycjonowania strony,
– umów handlowych (negocjowanie i tworzenie umów z dostawcami rozwiązań IT czy agencjami reklamowymi),
– podatkowych.

 Tworzymy regulaminy:

– sklepów internetowych oraz innych platform zdalnego oferowania produktów i usług,
– promocji i ocenimy je w świetle zgodności z obowiązującymi przepisami,
– przygotowujemy także całkowitą podstawową dokumentację regulacyjną potrzebną w relacjach z klientami: regulaminy sklepu, świadczenia usług drogą elektroniczną, politykę prywatności, politykę zwrotów.

 Weryfikujemy politykę prywatności oraz sposoby pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych.

 Analizujemy przekazywane w komunikatach informacje o produktach i usługach.

Kontrakty i negocjacje

 Pomagamy w procesie negocjacji biznesowych i sporządzaniu umów handlowych.

 Oferujemy również doradztwo w zakresie tworzenia Ogólnych Warunków Handlowych.

Jeżeli nie chcesz narazić swojej firmy na ryzyko utraty wypracowanej przez lata renomy w związku ze złamaniem przepisów, skorzystaj z naszych usług w obszarze Compliance – udzielamy firmom kompleksowej pomocy w zapewnieniu zgodności z regulacjami i zarządzaniu ryzykiem. Zidentyfikujemy dla Ciebie obszary, gdzie może pojawiać się ryzyko naruszenia reguł określonych ustawami, decyzjami organów nadzoru czy standardami rynkowymi i zagwarantujemy niezbędne wsparcie w utrzymaniu bezpieczeństwa prawnego umożliwiającego dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

Nasze usługi doradcze w zakresie Compliance:

– budowa efektywnych procesów i procedur, które pozwolą zapewnić zgodność działań z lokalnymi i międzynarodowymi wymaganiami prawnymi oraz zaleceniami regulatorów,
– rozwiązania organizacyjne zapobiegające praniu pieniędzy,
– wdrażanie systemów wspierających Compliance z uwzględnieniem ich kompatybilności z innymi procesami w firmie.

Wspieramy prawnie w:

– kontaktach z regulatorami,
– optymalizacji obecnych procesów oraz ich wpływu na relacje z klientami i kontrahentami,
– wdrożeniu systemu zgłaszania nadużyć w firmie (whistleblowing),
– budowaniu w przedsiębiorstwie struktur Compliance,
– zapewnianiu zgodności w zakresie danych osobowych (RODO).

Prowadzimy audyty w celu znalezienia błędów i przypadków potencjalnego niedostosowania do obowiązujących wymogów prawnych, norm i standardów.

Badamy due diligence (regulacyjne oraz Compliance) realizowanych inwestycji.

Identyfikujemy istniejące i przyszłe ryzyka oraz doradzamy jak nimi zarządzać.

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach.

RODO

Oferujemy usługi związane z:

kompleksowym wdrożeniem RODO w organizacji,

ochroną prywatności i przechowywaniem danych osobowych w przedsiębiorstwie,

wdrażaniem systemów raportowania i narzędzi do monitorowania pracowników w zakresie poczty elektronicznej i korzystania z Internetu,

wdrażaniem programów lojalnościowych,

wdrażaniem polityki ochrony tajemnic przedsiębiorstwa,

polityką poufności danych i systemem zgłaszania nadużyć w firmie w obszarze przetwarzania danych osobowych (whistleblowing),

przeprowadzaniem audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z polskimi i unijnymi przepisami o ochronie danych osobowych,

tworzeniem umów o outsourcing przetwarzania danych osobowych oraz o leasing i sprzedaż baz danych,

transferem danych w globalnych projektach,

informacjami niejawnymi, dostępem do informacji publicznych i ich ponownym wykorzystaniem,

przetwarzaniem danych w Internecie, w tym z wykorzystaniem profilowania behawioralnego, plików typu „cookies” i innych narzędzi marketingowych,

badaniem zgodności przetwarzania danych w „chmurze” (cloud computing),

szerokim doradztwem w obszarze Compliance.

AML/CFT

• Zapewniamy przede wszystkim budowę odpowiedniego systemu Compliance w zakresie AML/CTF.

• Przygotowujemy:

– politykę AML/CFT wraz z dostosowaniem jej do nowych przepisów,
– zapytania interpelacyjne do GIIF,
– w sposób praktyczny do kontroli regulatorów w zakresie AML/CTF.

• Możemy reprezentować naszych Klientów w postępowaniach:

– administracyjnych przed GIIF w przedmiocie nałożenia kary,
– karnych dotyczących odpowiedzialności za nierealizowanie obowiązków ustawowych.

• Wspieramy w dobraniu narzędzi, które posłużą przy wypełnianiu obowiązków AML/CTF.

• Wdrażamy procedury AML/CTF z innych jurysdykcji wraz z dostosowaniem ich do lokalnych wymogów.

• Przeprowadzamy szkolenia dla pracowników instytucji zobowiązanych w zakresie obowiązków ustawowych.

Whistleblowing

Wdrażamy systemy:

– zgłaszania nadużyć do systemów zarządzania,
– kontroli wewnętrznej,
– zarządzania ryzykiem w organizacji.

Analizujemy lukę regulacyjną i przeprowadzamy audyty zgodności.

Opracowujemy procedury wewnętrzne odbierania i weryfikacji zgłoszeń dla:

– departamentów prawnych,
– HR,
– Compliance,
– audytów i kontroli wewnętrznych.

Przeprowadzamy ocenę funkcjonalności i wspieramy przy wdrażaniu narzędzi IT.

Prowadzimy postępowania wyjaśniające.

Oferujemy ekspertyzy prawne z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, wsparcie w kontaktach z regulatorem.

Przeprowadzamy szkolenia personelu dotyczące whistleblowingu.

HR

Udzielamy wsparcia w:

– wyborze optymalnej formy zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę,
– rekrutacjach i postępowaniach sprawdzających, legalności zatrudnienia,
– przygotowaniu umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontraktu menedżerskiego,
– kwestiach wykonywania pracy przez pracowników: czas pracy, urlopy wypoczynkowe, zwolnienia, podróże służbowe, korzystanie ze sprzętu służbowego, praca zdalna, nieobecności w pracy, ocena pracowników,
– postępowaniach naprawczych,
– zmianach warunków zatrudnienia,
– umowach lojalnościowych.

Zajmujemy się kwestiami związanymi z wynagrodzeniami za pracę:

– składniki wynagrodzenia,
– premie regulaminowe i nagrody,
– wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
– świadczenia niepieniężne,
– potrącenia,
– nieprawidłowości w procesie pracy: odpowiedzialność porządkowa pracowników, mobbing, nierówne traktowanie, odpowiedzialność materialna pracowników, wypadki przy pracy, wewnętrzne postępowania wyjaśniające,
– uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem.

Wsparcie prawne w sytuacji odejścia pracownika:

– przejście pracownika do innego pracodawcy,
– zwolnienia grupowe i indywidualne z przyczyn niedotyczących pracownika,
– program dobrowolnych odejść, delegowanie do pracy za granicę,
– przygotowanie niezbędnych dokumentów rozwiązania umowy o pracę – pomoc w ustaleniu sytuacji faktycznej i dostępnych rozwiązań prawnych, przygotowanie dokumentów obejmujących porozumienie stron, wypowiedzenie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub z przyczyn przez niego niezawinionych.

Dla pracodawców oferujemy reprezentowanie w:

– postępowaniach sądowych: we wszystkich sprawach dotyczących prawa pracy i ubezpieczenia społecznego pracowników
– spotkaniach z pracownikiem: negocjacjach z nim lub jego przedstawicielem.

Ponadto zajmujemy się:

– wewnętrznymi regulacjami pracodawcy: regulaminami pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, politykami regulującymi inne dziedziny pracy, takie jak podróże służbowe, korzystanie ze służbowego sprzętu,
pomocą w czasie kontroli PIP i ZUS, przygotowaniem wyjaśnień, odpowiedziami na wystąpienie i odwołaniami od decyzji,
– badaniami, czy dokumentacja pracownicza i praktyki związane z zatrudnieniem są zgodne z przepisami prawa.

WEEE i BDO

Kompleksowa obsługa firmy w zakresie BDO.

Doradzamy w zakresie gospodarki odpadami (w tym odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu elektronicznego).

Monitorujemy obowiązki związane z BDO i informujemy o nich Klienta.

Wdrażamy rozwiązania prawne.

Pomagamy w raportowaniu odpadów, składaniu raportów odpadowych.

Sprawdzamy, czy firma potrzebuje w Polsce autoryzowanego przedstawiciela.

Określamy potrzebę wprowadzenia w firmie odzysku.

RODO

Oferujemy usługi związane z:

kompleksowym wdrożeniem RODO w organizacji,

ochroną prywatności i przechowywaniem danych osobowych w przedsiębiorstwie,

wdrażaniem systemów raportowania i narzędzi do monitorowania pracowników w zakresie poczty elektronicznej i korzystania z Internetu,

wdrażaniem programów lojalnościowych,

wdrażaniem polityki ochrony tajemnic przedsiębiorstwa,

polityką poufności danych i systemem zgłaszania nadużyć w firmie w obszarze przetwarzania danych osobowych (whistleblowing),

przeprowadzaniem audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z polskimi i unijnymi przepisami o ochronie danych osobowych,

tworzeniem umów o outsourcing przetwarzania danych osobowych oraz o leasing i sprzedaż baz danych,

transferem danych w globalnych projektach,

informacjami niejawnymi, dostępem do informacji publicznych i ich ponownym wykorzystaniem,

przetwarzaniem danych w Internecie, w tym z wykorzystaniem profilowania behawioralnego, plików typu „cookies” i innych narzędzi marketingowych,

badaniem zgodności przetwarzania danych w „chmurze” (cloud computing),

szerokim doradztwem w obszarze Compliance.

AML/CFT

• Zapewniamy przede wszystkim budowę odpowiedniego systemu Compliance w zakresie AML/CTF.

• Przygotowujemy:

– politykę AML/CFT wraz z dostosowaniem jej do nowych przepisów,
– zapytania interpelacyjne do GIIF,
– w sposób praktyczny do kontroli regulatorów w zakresie AML/CTF.

• Możemy reprezentować naszych Klientów w postępowaniach:

– administracyjnych przed GIIF w przedmiocie nałożenia kary,
– karnych dotyczących odpowiedzialności za nierealizowanie obowiązków ustawowych.

• Wspieramy w dobraniu narzędzi, które posłużą przy wypełnianiu obowiązków AML/CTF.

• Wdrażamy procedury AML/CTF z innych jurysdykcji wraz z dostosowaniem ich do lokalnych wymogów.

• Przeprowadzamy szkolenia dla pracowników instytucji zobowiązanych w zakresie obowiązków ustawowych.

Whistle-blowing

Wdrażamy systemy:

– zgłaszania nadużyć do systemów zarządzania,
– kontroli wewnętrznej,
– zarządzania ryzykiem w organizacji.

Analizujemy lukę regulacyjną i przeprowadzamy audyty zgodności.

Opracowujemy procedury wewnętrzne odbierania i weryfikacji zgłoszeń dla:

– departamentów prawnych,
– HR,
– Compliance,
– audytów i kontroli wewnętrznych.

Przeprowadzamy ocenę funkcjonalności i wspieramy przy wdrażaniu narzędzi IT.

Prowadzimy postępowania wyjaśniające.

Oferujemy ekspertyzy prawne z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, wsparcie w kontaktach z regulatorem.

Przeprowadzamy szkolenia personelu dotyczące whistleblowingu.

HR

Udzielamy wsparcia w:

– wyborze optymalnej formy zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę,
– rekrutacjach i postępowaniach sprawdzających, legalności zatrudnienia,
– przygotowaniu umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontraktu menedżerskiego,
– kwestiach wykonywania pracy przez pracowników: czas pracy, urlopy wypoczynkowe, zwolnienia, podróże służbowe, korzystanie ze sprzętu służbowego, praca zdalna, nieobecności w pracy, ocena pracowników,
– postępowaniach naprawczych,
– zmianach warunków zatrudnienia,
– umowach lojalnościowych.

Zajmujemy się kwestiami związanymi z wynagrodzeniami za pracę:

– składniki wynagrodzenia,
– premie regulaminowe i nagrody,
– wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
– świadczenia niepieniężne,
– potrącenia,
– nieprawidłowości w procesie pracy: odpowiedzialność porządkowa pracowników, mobbing, nierówne traktowanie, odpowiedzialność materialna pracowników, wypadki przy pracy, wewnętrzne postępowania wyjaśniające,
– uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem.

Wsparcie prawne w sytuacji odejścia pracownika:

– przejście pracownika do innego pracodawcy,
– zwolnienia grupowe i indywidualne z przyczyn niedotyczących pracownika,
– program dobrowolnych odejść, delegowanie do pracy za granicę,
– przygotowanie niezbędnych dokumentów rozwiązania umowy o pracę – pomoc w ustaleniu sytuacji faktycznej i dostępnych rozwiązań prawnych, przygotowanie dokumentów obejmujących porozumienie stron, wypowiedzenie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub z przyczyn przez niego niezawinionych.

Dla pracodawców oferujemy reprezentowanie w:

– postępowaniach sądowych: we wszystkich sprawach dotyczących prawa pracy i ubezpieczenia społecznego pracowników
– spotkaniach z pracownikiem: negocjacjach z nim lub jego przedstawicielem.

Ponadto zajmujemy się:

– wewnętrznymi regulacjami pracodawcy: regulaminami pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, politykami regulującymi inne dziedziny pracy, takie jak podróże służbowe, korzystanie ze służbowego sprzętu,
pomocą w czasie kontroli PIP i ZUS, przygotowaniem wyjaśnień, odpowiedziami na wystąpienie i odwołaniami od decyzji,
– badaniami, czy dokumentacja pracownicza i praktyki związane z zatrudnieniem są zgodne z przepisami prawa.

WEEE i BDO

Kompleksowa obsługa firmy w zakresie BDO.

Doradzamy w zakresie gospodarki odpadami (w tym odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu elektronicznego).

Monitorujemy obowiązki związane z BDO i informujemy o nich Klienta.

Wdrażamy rozwiązania prawne.

Pomagamy w raportowaniu odpadów, składaniu raportów odpadowych.

Sprawdzamy, czy firma potrzebuje w Polsce autoryzowanego przedstawiciela.

Określamy potrzebę wprowadzenia w firmie odzysku.

Prowadzimy negocjacje i monitorujemy realizacje dużych projektów infrastrukturalnych.

Przeprowadzamy transakcje nabycia i sprzedaży nieruchomości.

Sporządzamy i sprawdzamy umowy:

– dotyczące procesu budowlanego,
– najmu i dzierżawy,
– typu D&B i DBFO, w tym umowy zawierane przez inwestorów z generalnymi wykonawcami, oparte na wzorach FIDIC oraz pod prawem angielskim.

Wspomagamy przy inwestycjach w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Kontrolujemy regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska.

Badamy due diligence nabywanej lub sprzedawanej nieruchomości.