Q&A : czy spółka może nie podjąć uchwały dotyczącej przeznaczenia zysku?

W związku z ciekawym pytaniem naszego Klienta, postanowiliśmy odpowiedzieć na nie również w niniejszym artykule, tzn. – czy spółka może nie podejmować uchwały dotyczącej przeznaczenia zysku podczas ZZW zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i odroczyć tę decyzję w czasie – np. do końca trwającego roku obrotowego?

Wśród prawników panuje spór dotyczący możliwości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników więcej niż raz w danym roku obrotowym oraz nie podjąć na ZZW zatwierdzającym sprawozdanie finansowe uchwały w kwestii podziału zysku. W związku z zaistniałym sporem, w niniejszym artykule przedstawimy wspólnikom możliwy sposób działania.

Zgodnie z treścią art. 231 k.s.h. przedmiotem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty. Decyzja w kwestii tego jak podzielić zysk, tj. czy powinien zostać przekazany do wypłaty wspólnikom jako dywidenda, czy np. umieszczony na kapitale zapasowym, może zostać podjęta dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Nie istnieje jednak przepis, który narzuca wspólnikom powzięcie przedmiotowej uchwały podczas ZZW zatwierdzającego sprawozdanie finansowe. W jednym z komentarzy do art. 231 k.s.h.[1] przedstawiono pogląd, że „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników musi się odbyć co najmniej raz w roku w terminie określonym w art. 231 § 1 k.s.h. lub w umowie spółki”, co oznacza, że ZZW może odbyć się więcej niż raz w jednym roku obrotowym. Część komentatorów przychyla się ku temu twierdzeniu. Inni zaznaczają, że kilkukrotne zwoływanie ZZW w jednym roku obrotowym jest możliwe tylko w sytuacji, kiedy wspólnicy muszą zatwierdzić zaległe sprawozdania finansowe za poprzednie lata. To stanowisko nie jest jednak jednoznacznie ugruntowane w polskim prawie, a stanowi jedynie pogląd części doktryny.

Zakładając, że ZZW może odbyć się więcej niż raz w ciągu danego roku obrotowego, a porządek obrad może zostać podzielony pomiędzy np. dwa zwyczajne zgromadzenia, należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż zaniechanie podjęcia uchwały dotyczącej podziału zysku godzi w interesy wspólnika i stwarza możliwość skutecznego dochodzenia powstałych względem spółki roszczeń. Ten pogląd został wyrażony przez Sąd Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń.

Zatem w związku z rozbieżnościami w stanowisku doktryny uważamy, że rozwiązaniem najbardziej bezpiecznym i rekomendowanym dla wspólników jest jednak nie odraczanie w czasie podjęcia uchwały dotyczącej podziału zysku i – w przypadku wątpliwości w zakresie  sposobu podziału zysku pomiędzy wspólników – umieszczenie go np. w kapitale zapasowym spółki.

Należy pamiętać o kwestiach podatkowych, pominiętych w niniejszym artykule, a które to również mogą okazać się rozstrzygające przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przeznaczenia zysku!

Autorka: Oliwia Kruczyńska, Junior Associate w Kołecka i Wspólnicy Kancelaria Prawna (Radcowie Prawni) sp.p.


[1] Komentarz do art. 231 KSH red. Jara 2020, wyd. 3/Stanik,