Jakie podmioty będą podlegać nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy? – cykl dotyczący zmian w przepisach o AML

Nowy katalog instytucji obowiązanych – jakie zmiany planowane są w Ustawie o AML?

Aktualnie obowiązująca tzw. Ustawa AML, dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stanowi implementację do polskiego porządku prawnego V Dyrektywy AML 2018/843 z 30 maja 2018 r. Aby zadośćuczynić wymaganiom V Dyrektywy konieczna jest nowelizacja polskiej ustawy. Wstępny projekt, obecnie znajdujący się na etapie opiniowania, wprowadza szereg zmian, które po wyjściu w życie wymuszą dostosowanie wewnętrznych polityk oraz praktyk.

Projektowana nowelizacja m.in. rozszerza katalog instytucji obowiązanych, czyli grupy podmiotów zobowiązanych do spełnienia obowiązków nałożonych Ustawą AML.

Nową instytucją obowiązaną mają zostać przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców), którzy świadczą usługi polegające na:

  • sporządzaniu deklaracji,
  • prowadzeniu ksiąg podatkowych,
  • udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego.

Do katalogu instytucji obowiązanych, zgodnie z projektem, włączeni zostaną również przedsiębiorcy prowadzący galerie sztuki lub domy aukcyjne, w ramach których uczestniczą w obrocie lub pośredniczą w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskim i antykami oraz przedsiębiorcy, prowadzący działalność polegającą na przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie ww. przedmiotami. Należy zaznaczyć, że ci przedsiębiorcy będą traktowani jako instytucje obowiązane jedynie w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej 10 tys. euro (zarówno jeśli była to jednorazowa operacja lub kilka operacji).

W kolejnych wpisach przedstawimy pozostałe zmiany planowane w projekcie nowelizacji ustawy o AML.

Autorka: Aleksandra Hajdukiewicz, aplikantka radcowska, associate w Kołecka i Wspólnicy Kancelaria Prawna (Radcowie prawni) sp.p.