Nowelizacja KSH z perspektywy Zarządu cz.2 – odpowiedzialność Zarządu za szkodę wyrządzoną w wyniku wykonania wiążącego polecenia spółki dominującej

Proponowane założenia nowelizacji*:

Spółka dominująca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadzie winy za szkodę wyrządzoną w wyniku wykonania wiążącego polecenia przez Zarząd spółki zależnej.

W przypadku wystąpienia takiej szkody Członek Zarządu spółki zależnej (a także spółki dominującej jeśli działa w interesie grupy spółek – zobacz nasz ostatni wpis) nie ponosi odpowiedzialności karnej ani cywilnej za wyjątkiem odpowiedzialności subsydiarnej art. 299 k.s.h. Oznacza to, że  w wyniku uznania egzekucji spółki zależnej za bezskuteczną, Członek Zarządu ponosi odpowiedzialność zamiast tej spółki.

Członek Zarządu może uwolnić się od tej odpowiedzialności w przypadku jednoosobowej spółki zależnej i w tym celu musi wykazać, że:

  • wyłączną przyczyną niewypłacalności spółki było wykonanie wiążącego polecenia oraz
  • wskazać, że mienie spółki dominującej pozwalające na zaspokojenie dochodzonej wierzytelności.

Opisywana nowelizacja zabezpiecza interesy wierzycieli, ponieważ jeżeli egzekucja przeciwko spółce zależnej okaże się bezskuteczna, spółka dominująca odpowiada za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej, jeżeli szkoda ta powstała w następstwie wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia spółki dominującej.

Warto pamiętać, że spółka dominująca może uwolnić się od tej odpowiedzialności, m.in. jeżeli wykaże, że bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce zależnej nie była spowodowana wykonaniem wiążącego polecenia.

Jeśli jesteś Członkiem Zarządu spółki dominującej lub zależnej pamiętaj, aby:

  • dostosować w treści umowy/statutu spółki „interes grup spółek” i kierować się nim w swoich działaniach;
  • podejmować odpowiednie uchwały w celu wykonania lub odmowy wykonania wiążącego polecenia;
  • gromadzić dokumentację w postaci informacji, opinii czy analiz w celu udowodnienia swoich działań w obliczu ewentualnego sporu z inną spółką z grupy, pozostałymi Członkami Zarządu, wspólnikami czy wierzycielami.

Prace nad opisywaną przez nas nowelizacją nie zostały jeszcze zakończone. Kancelaria będzie informować Państwa o wszelkich zmianach w swoich mediach społecznościowych, tzn. LinkedIn oraz Facebook!

*Opisane przez na rozwiązania nadal pozostają na etapie ustaleń i mogą ulec zmianie.

Autorka: Oliwia Kruczyńska, Junior Associate w Kołecka i Wspólnicy Kancelaria Prawna (Radcowie Prawni) sp.p.