Które podmioty będą musiały zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych? Nowelizacja ustawy o AML

W poprzedniej publikacji na naszym blogu zasygnalizowaliśmy, że polskie przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy zostaną wkrótce zmienione w celu pełnej implementacji V Dyrektywy AML 2018/843 z 30 maja 2018. Jedna z tych zmian dotyczy Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Projekt ustawy o praniu pieniędzy rozszerza spektrum podmiotów obowiązanych do zgłoszenia w CRBR.

               Przedsiębiorcy, a wkrótce także inne instytucje, powinni być przygotowani na wprowadzenie zmian w tym zakresie, gdyż niewywiązanie się z obowiązku zgłoszenia może zostać ukarane grzywną. Zatem które podmioty powinny zweryfikować swoich beneficjentów rzeczywistych i przygotować wniosek do CRBR?

               Obecnie do zgłoszenia w CRBR zobowiązane były tylko spółki utworzone na podstawie Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem spółki partnerskiej. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie będzie już jednak zawierać tego wyjątku. Grupa podmiotów zobowiązanych do ujawnienia beneficjentów rzeczywistych w rejestrze zostanie rozszerzona i będzie obejmowała nowe podmioty:

  • spółki partnerskie,
  • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu lub na rzecz trustu,
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
  • spółki europejskie;
  • spółdzielnie;
  • spółdzielnie europejskie;
  • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • fundacje.
  • od 1 marca 2021 roku obowiązkiem tym będą objęte także proste spółki akcyjne

W zgłoszeniu, podmioty te zostaną zobowiązanie, aby podać swoje dane identyfikacyjne, takie jak nazwa, forma organizacyjna, siedziba, numer KRS i NIP oraz do identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz osobę upoważnioną do reprezentacji. Identyfikacji beneficjenta rzeczywistego należy dokonać na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Beneficjent rzeczywisty powinien być ujawniony poprzez podanie jego imienia i nazwiska, każdego posiadanego obywatelstwa (dotychczas, w przypadku osób o podwójnym obywatelstwie należało podać tylko jedno z nich), kraju zamieszkania, numeru PESEL lub daty urodzenia oraz informację o wysokości lub charakterze jego uprawnień.

                Ponieważ jest to ustawowy obowiązek nałożony na wszystkie wymienione podmioty, ustawa AML określa, ze zgłoszenie w rejestrze powinno być złożone w ciągu 7 dni od utworzenia podmiotu lub w ciągu 7 dni od każdej zmiany beneficjenta rzeczywistego lub informacji z nim związanych, np. charakteru lub wysokości udziałów lub uprawnień.

                Charakter lub rodzaj niektórych podmiotów gospodarczych może powodować, że identyfikacja beneficjenta rzeczywistego może być trudna, dlatego powinny one być świadome tego obowiązku i wcześniej przeprowadzić proces identyfikacji, nie narażając się na karę grzywny za zwłokę.

Autorka: Aleksandra Hajdukiewicz, aplikantka radcowska, associate w Kołecka i Wspólnicy Kancelaria Prawna (Radcowie prawni) sp.p.